Frank Groener - Meubels & Interieur op maat
Jannes Brouwerstraat 36B
7615 NX Harbrinkhoek
0546-209010
info@frankgroener.nl
Veilingsvoorwaarden

BIEDEN
- Bieden via www.zuydwalveilingen.nl. Met de biedknop in onze onlinecatalogus kunt u een bod uitbrengen. Het bod dat u uitbrengt is een maximumbod excl. opgeld. Het object kan uiteindelijk voor een lager bod door de veilingmeester aan u worden toegewezen. Biedingen tot 15 uur op de veilingdag.
- Live meebieden via invaluable. Denkt u eraan tijdig te registreren voor 14 uur op de veilingdag.
- Ook is het mogelijk om in de zaal te bieden tijdens onze live auction. Hiervoor heeft u een biednummer nodig verkrijgbaar vanaf 19 uur op de veilingdag bij onze receptie
- Schriftelijk bieden tot 15 uur op de betreffende veilingdag
- Telefonisch bieden, aanvragen hiervoor uiterlijk voor 14 uur op de betreffende veilingdag
Ophalen en betalen gekochte werken is niet mogelijk na de veiling maar op zondag 1 december tussen 11 en 14 uur in De Witte Bergen.
Catalogus
Op onze site is de online catalogus in te zien.
Veilingvoorwaarden
Zuydwal Veilingen deelt hierdoor mee aan allen die aan de veiling deelnemen, dat de veiling wordt gehouden onder de hierna volgende voorwaarden en dat een ieder die aan de veiling deelneemt daardoor te kennen geeft dat hij de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig aanvaardt:
1. (a)Koper is degene aan wie een kavel is toegewezen op grond van het feit dat door hem het bod is uitgebracht dat de veilingmeester als hoogste heeft aanvaard; indien de veilingmeester tijdens de veiling van oordeel is dat daartoe termen aanwezig zijn, zal hij de betreffende kavel terstond opnieuw in veiling brengen.
(b) De koper wordt aangemerkt als bieder, ook als hij verklaart niet voor zichzelf te hebben geboden (c) De koper dient zich op eerste verzoek van de veilinghouder te legitimeren
Elk bod is onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Een bod kan via internet worden uitgebracht, schriftelijk, in de zaal of live meebieden via invaluable. Internetbiedingen gaan vóór zaalbiedingen.
De veiling geschiedt bij opbod. Zuydwal Veilingen sluit iedere aansprakelijkheid ter zake van het om welke reden dan ook niet slagen van een elektronische bieding uit.
.
2. Alle goederen worden verkocht voetstoots zonder actie of refactie, in de toestand, waarin het te verkopene zich op het ogenblik van toewijzing bevindt.
3. De verkoping geschiedt om contant geld met een opgeld van 32% tot een hamerprijs van € 800, bij een hamerprijs tussen de
€800 en €1.500 bedraagt het opgeld 29,5%, tussen de €1.500 en €15.000 27% en bij een hamerprijs vanaf
€15.000 is het opgeld 25%, tegelijk met de koopsom te betalen zonder enige korting of inhouding. In het opgeld is mede de BTW heffing begrepen.
4. Omschrijvingen in de catalogus en alle inlichtingen schriftelijk of mondeling gegeven, worden geacht naar beste weten van de zijde van verkoopster gedaan te zijn en kunnen nimmer aanleiding geven tot verhaal op verkoopster of onttrekking aan de plichten van de koper om de goederen tot zich nemen en te betalen, zijnde de koper in de gelegenheid zich op de kijkdag te vergewissen omtrent de aard en de toestand van het te verkopen goed.
5. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 2 en 4 is de veilinghouder bereid het geveilde tegen gelijktijdige restitutie van koopprijs en opgeld terug te nemen, indien de koper binnen een periode van twee weken na de verkoop ten genoege van de veilinghouder bewijst dat de verstrekte omschrijving zodanig onjuist is, dat indien de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van de verkoop bekend was geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben. De veilinghouder is niet bereid tot terugname, indien de omschrijving in de catalogus tijdens de veiling werd herroepen en de juiste omschrijving mondeling aan het publiek werd verstrekt.
Deze bereidheid vervalt eveneens, indien en voor zover de koper het geveilde niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich ten tijde van toewijzing bevond.
6. Onmiddellijk na de toewijzing zijn de verkochte goederen voor rekening en risico van de koper en is elke reclame uitgesloten.
7. Zuydwal Veilingen. heeft het recht bij de toewijzing van elke koop terstond gehele betaling te vorderen; bij weigering wordt zodanige koop onmiddellijk herveild en het bod van de nalatige bieder niet weder aangenomen.
8. Bij niet tijdige betaling en/of afhalen van het gekochte, zal Zuydwal Veilingen aan de koper rente in rekening brengen, naar een percentage gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met administratie- en opslagkosten met een minimum van €50,- te berekenen vanaf de datum van toewijzing tot het tijdstip van betaling. Tevens komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige koper.
9. De koper is verplicht de gekochte goederen zondag 26 mei 2019 uur tussen 11 en 14 uur te hebben betaald en afgehaald in De Witte Bergen, Eemnes. Betalen en afrekenen kan geschieden via bank, pin en contant tot een max bedrag van €10.000. Het is niet mogelijk om met creditcard te betalen.
10. Indien de gekochte goederen, betaald of niet betaald, niet afgehaald zijn voor 14 uur op zondag 1 december 2019 , zo is de koper door dit feit zelf in gebreke en heeft Zuydwal Veilingen het recht zonder enige verdere ingebrekestelling de koop als nietig en ontbonden te beschouwen. Zuydwal Veilingen heeft het recht de kopen, die niet afgehaald zijn, onmiddellijk of later in het openbaar of uit de hand te verkopen; de nalatige koper blijft echter aansprakelijk voor een mindere opbrengst en voor de kosten van de verkoop, terwijl hij geen aanspraak op een meerdere opbrengst kan maken.
11. Indien bij een toewijzing van een koop twee of meer personen tegelijk aan het bod zijn of moeilijkheden rijzen over de toewijzing of anderszins, als bijvoorbeeld over de uitleg van plaatselijke gebruiken en bedingen, of vergissingen van de afslager, beslist hierover de verkoopster en heeft zij in ieder geval het recht de koop terstond opnieuw te doen herveilen met dezelfde rechten.
12. Zuydwal Veilingen behoudt zich het recht voor, de volgorde der verkoping te wijzigen en nummers bijeen te voegen of te splitsen of nummers te laten uitvallen.
13. Zuydwal Veilingen zal desgevraagd namens aspirant kopers, een bod uitbrengen, doch Zuydwal Veilingen , noch haar personeel kunnen op welke wijze dan ook verantwoordelijk gesteld worden voor enige onachtzaamheid of verzuim door aldus te handelen of niet te handelen.
14. De koper zal zich nimmer kunnen beroepen op onbekendheid met de voorwaarden van de verkoop of met ter plaatse bestaande gebruiken.
Tijdens de veiling kan niet worden afgerekend. Betalen en afrekenen kan geschieden via bank, pin en contant tot een max bedrag van €10.000. Het is niet mogelijk om met creditcard te betalen.
Op de rechtsbetrekking tussen de kopers en Zuydwal Veilingen en de inbrengers is Nederlands recht van toepassing.
Bij verschillen tussen de Nederlandse tekst en enige buitenlandse vertalingen van deze voorwaarden of van de omschrijving op de veilingsite van de ter veiling aangeboden kavels, is de Nederlandse tekst bindend
Biednummer registratie
Tijdens de veiling is het gebruik van biednummers verplicht.
Biedopdrachten
Hiervoor kunt u een biedopdracht formulier tijdens de kijkdag invullen, welke bij de administratie verkrijgbaar is.
Ook is het mogelijk telefonisch te bieden, via internet en live meebieden via invaluable. Informatie info@zuydwalveilingen.nl of bij medewerkers.
U kunt betalen:
- Contant tot een bedrag van €10.000
- Pin
- IBAN NL36 RABO 0329973037 Zuydwal Veilingen, BIC RABONL2U
Afwikkeling
Als u een of meerdere werken heeft kunnen kopen via de veiling op invaluable, schriftelijk of telefonisch. Dan kan een afspraak worden gemaakt om de werken op te halen in De Witte Bergen in Eemnes. De veilingkosten ('opgeld') bedragen voor iedereen, ongeacht de waarde of de aard van het voorwerp, 32% tot een hamerprijs van € 800, bij een hamerprijs tussen de € 800 en € 1.500 bedraagt het opgeld 29,5%, tussen de € 1.500 en € 15.000 27% en bij een hamerprijs vanaf € 15.000 is het opgeld 25%, tegelijk met de koopsom te betalen zonder enige korting of inhouding. In het opgeld is mede de BTW heffing begrepen. Voordat u de goederen afhaalt dient er te zijn betaald contant, per pin, of overgemaakt op onze bankrekening IBAN NL 36RABO 0329973037 tnv Zuydwal Veilingen inzake derden gelden.
Volgrecht
Het volgrecht geldt voor kunstwerken van de hand van kunstenaars, levend of tot 70 jaar na overlijden, met de nationaliteit van een van de EU landen. Zuydwal Veilingen zal de wettelijk verplichte volgrecht-vergoeding verhalen op de koper en zorgdragen voor de financiële afwikkeling.
De volgrechtvergoeding wordt berekend vanaf €3.000 over de verkoopprijs inclusief opgeld (exclusief btw).
• € 3.000 - € 50.000 4%
• € 50.000 - € 200.000 3%

Transport
Zuydwal Veilingen kan zowel nationale transporten als internationale transporten verzorgen tegen bijkomende kosten voor rekening en risico van de koper.

Let op! Belangrijke informatie
Alle items kunnen op afspraak worden bekeken tijdens de kijkdag. De vintage items zijn gebruikt en bevatten gebruikssporen. Het veilinghuis is niet verantwoordelijk voor het functioneren van elektrische items.